21 มิ.ย. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ ..นางสาว สมฤทัย สมบัติ    ชื่อเล่น ...เรย์
รหัส ...544188086   หมู่ 3
คณะ ...ครุศาสตร์   สาขาวิชาการประถมศึกษา คบ. 2
มหาวิทยาลัย ..ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
เกิด ...26 มีนาคม 2536
E - mail ... ray.jang@hotmail.com